عملیات های دفاع مقدس

استان فارس ، شهر شیراز ، شیراز