0

آمار شهدا ایران

عاشوراییان

آمار شهدای ایران زمین در طول دوران دفاع مقدس یاد و خاطر همه شهدائ دوران دفاع دفاع مقدس گرامی باد

1.امار کل شهید 219000نفر 2.درگیری بااشرار و منافقین 20000 نفرشهید توسط منافقین13000نفر شهید 3.در درگیریهای دفاع مقدس بصورت مستقیم 172000نفرشهید 4.در بمباران دشمن16000شهید 5.جمع شهداجنگ تحمیلی 188000 نفرشهید 6درسال 65بیشترین شهید41000 نفرشهید 7.سن72درصدازشهدایعنی155000هزارشهید بین16تا25سال بوده است 8.در20ساله ها۳0000 نفرشهیدتقدیم کرده ایم 9.درجنگ تحمیلی بطور میانگین ازهر230نفرازجمعیت کشور یک نفرشهیدتقدیم کرده ایم در استان اصفهان ازهر144نفریک نفر دراستان قم ازهر148نفر یک نفر دراستان سمنان ازهر155نفر یک نفرشهیدتقدیم کرده ایم 10.درمیان اقشار مختلف مردم جامعه روحانیت بیش از 10برابرمیانگین کل اقشارجامعه وبیش از 5برابرمیانگین جامعه شهیدتقدیم کرده اند 11.حدود6400نفر ازشهدا زن بوده اند 12.حدود56000 نفر ازشهدا متاهل وبقیه مجرد بوده اند 13.قشرمستضعف97درصد شهدا مرفعین متدین 3درصد شهیدتقدیم کرده ایم ومرفین بی درد1شهید هم نداده است 14.از تحقیق بروی وصیت نامه شهدا انگیزه انها ادامه راه شهدا و امام حسین (ع) وپیروی از امام ودفاع ازاسلام بوده است 15.امار جانبازان زیر25درصد219500نفر جانبازان بین25تا50درصد151800نفر از50تا70درصد19700نفر جانبازان70درصد6500نقر مجموعا397500نفرجانباز تقدیم کرده ایم 16.درجنگ تحمیلی 42175نفر ازاده داشتیم که21هزارنفر از انهاجانباز هستند

0